Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub:

Tirsdag den 5. marts 2019 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Raadmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2018

Se også formandens skriftlige beretning under fanen “Beretning” – er tilgængelig senest en uge før generalforsamlingen.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

4/3: Bestyrelsen foreslår nu at beholde kategorien “vintermedlem” i vedtægterne. Denne ændring kommer efter et møde med Svogerslev Tennisklub 3. marts. Her kan du se nyheden efter mødet med Svogerslev.

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne. Dette forslag er ikke konsekvensrettet i forhold til ny indstilling efter mødet med Svogerslev – se ovenfor.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

 • Valg af kasserer for 3 år
  • Hans Henrik Bülow er villig til at modtage genvalg
 • Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  • Jonas Vestermann er villig til at modtage genvalg
  • Anja Kostecki er villig til at modtage genvalg
  • Steen Lindegaard er villig til at modtage genvalg
  • Peter Sigdal stiller op som nyvalg

Formand Peter Madsen og anlægsansvarlig Søren Peter Elkjær er først på valg i henholdsvis 2021 og 2020.

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor
 • Malene Bjørn Lundberg er villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er villig til genvalg som revisorsuppleant

8) Eventuelt

Der bliver serveret smørrebrød under dette punkt.

 • Debat og gruppearbejde, der varer en halv times tid. Hvad er vigtigt for de frivillige i klubben og hvordan skaffer vi flere?
 • Øvrige emner under eventuelt

Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Roskilde den 14. februar 2019

Peter Madsen
Formand for Roskilde Tennis Klub

Her er en printvenlig udgave af indkaldelsen.

Beretning for 2018

Her kan du åbne en printvenlig udgave af beretningen, som også ses herunder.

Indendørs

Strammet op på kontrakttimer, så der skal være fire navne pr. bane. Det gav flere omrokeringer, så ventelisten til timer i hallen nu er tom, og mange fik opfyldt ønske om at flytte tid

To aflysninger af baner for de faste kontraktindehavere kl. 18-21 om aftenen i vintersæsonen mellem 1. september og 1. april (minus ferier) for at sikre flere fritegningstimer

Klubmesterskaber og holdturnering

Nyt koncept for klubmesterskaber indendørs – for at få flere med og skabe mere liv. Udendørs mesterskaberne er godt besøgt – i 2018 blev finaledagen flyttet efter tilmeldingsfristen, og det vil vi prøve at undgå i fremtiden. Magnus Thelin blev klubmester hos herrerne, mens Christina Monrad Pedersen blev klubmester hos damerne. Tillykke til Christina og Magnus!

Mens vi har damehold på højeste niveau, kniber det mere på herresiden. Vi arbejder på at skabe flere talenter.

Junior- og talentarbejde

Vi deltager i Roskilde Kommunes projekt for lokalt prioriterede idrætsgrene. Vore trænere udfører et intensivt arbejde med talenterne. Talenterne skal spille flere kampe, og derfor støtter vi deltagelsen i turneringer.

Blandt aktiviteterne på juniorsiden kan i øvrigt nævnes: flere turneringer, skumtennis i weekenden, spille mere kamp, drop in samt pizza-aften for teenagere som et tilbud til de lidt ældre juniorer.

Juniorudvalget vil gerne arrangere fællesture. Vi har fået et juniorrum i RTK-hallen. ITF-overskuddet fra 2018 anvendes til juniorarbejdet.

Der er startet skumtennis-træning på Klostermarkskolen og Hedegårdenes Skole lørdag og søndag. Det frigiver tid i RTK-hallen.

Samarbejdsaftale med Tennis Øst skal sikre, at flere børn og voksne både i Roskilde og i andre klubber kommer mere ud og spiller kamp. Vi stiller baner til rådighed og hjælper med at afholde turneringer. Overskud går både til klubben generelt og til juniorarbejde.

Åbent hus for børn 6. april – tidligere end normalt for at få børnene på træningshold fra starten.

Store åbningsdag og majkampagne

Majkampagne – succesfuld modtagelse af nye voksne, mange frivillige hjælper med dette – god stemning. De nye i klubben skaber ny dynamik.

Store Åbningsdag bliver lørdag den 27. april. Det skal være en festdag, og planlægning starter snart.

Medlemstal

Stigende medlemstal. RTK har nu 965 medlemmer.

Træning

Mange går til træning, et af Danmarks bedste trænerteams (Sisse, Kim, David + flere internt uddannede unge og voksne hjælpere) – nye træningsformer, morgentræning, tematræning, individuel træning med to ad gangen, voksen- og juniorcamps, ture til Båstad og Spanien.

Vintertræning for voksne gav udfordringer, da det på grund af banekapacitet var nødvendigt at placere mange om søndagen, og kun hver anden søndag. Det var ikke populært, men vi har en udfordring med plads, hvis lige så mange melder sig næste vinter. Vi skal være bedre til fra starten at fortælle hvilke tider, man kan blive placeret på. Mange havde forventning om hverdagstider.

RTK-hallen

Nyt LED-lys i hallen – sikrer bedrer lys og en investering til økonomisk gavn for både klubben og kommunen. Klar til næste indendørs sæson.

Haludvalg har påbegyndt arbejdet. Mål om indvielse i 2021.

RTK 100 år

RTK´s 100 års jubilæum i 2021 – nedsætter udvalg til at arrangere aktiviteter, efterlysning af interesserede. Netop-jubilæumsnummer – efterlysning af historiske billeder og tekst.

RTK og festivalen

Samarbejdet med Muskelsvindfonden er ophørt.

Vi har afholdt møde med Roskilde Festival for at sikre vores adgang til banerne i Darup op til festivalen. Der var udfordringer sidste år med diskussioner mellem festivalvagter og tennisspillere. Der er fortsat lukket i Darup i selve festivaldagene, men vi har fået lovning på at kunne komme ind helt frem til fredag den 28. juni.

Anlæg

Anlægsudvalget har sat mange initiativer i gang – forbedret vandingsanlæg på Dr. Sofies Vej, nye vinduer og maling af klubhusene, tætnet taget på RTK-hallen (men har stadig udfordringer med indsivende vand ved indgangspartiet), nye nøddøre, nyt gulv i gangarealet. Overvejer hjertestarter på Dr. Sofies Vej – sidste vinter reddede hjertestarteren liv i RTK-hallen.

Et forslag om en minitennisbane på den lille græsplæne på Dr. Sofies Vej blev sendt i høring blandt medlemmerne. Der kom mange indlæg i høringen. Resultatet blev, at bestyrelsen besluttede at sætte dette projekt i bero. Det er dog stadig en god idé med aktiviteter for børn på anlægget.

Motionister

Steen Lindegaards double-arrangementer er meget populære og er sammen med Tirsdags-, Torsdags-, Søndagstennis og begynderudvalgets arrangementer krumtapperne i aktiviteter for motionisterne. Steen sætter ofte nye skibe i søen. Sidste år prøvede han i flere omgange at lave singletennis-arrangementer, men de slog ikke helt an. I år bliver ranglisten genoplivet.

Bestyrelsen

Næstformand Hans Chr. Stigaard stoppede før sommerferien. Anja tog over som næstformand og træningsansvarlig.

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul for at sikre styr på planlægningen af de mange aktiviteter.

Vi arbejder på en aftale med tennisklubben i Jyllinge om adgang til deres padelbaner.

RTKs tidligere formand, Jan Winther, fik fortjent årets lederpris ved RIU’s idrætsfest i januar. Tillykke til Jan!

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til forenklede vedtægter. Fremlægges på generalforsamlingen.

Vi vil holde en fest for klubbens frivillige til sommer.

Bestyrelsen udsendte et spørgeskema til medlemmerne om deres syn på RTK. Undersøgelsen viste generelt stor tilfredshed blandt medlemmerne. På den baggrund og på grund af meget få tilmeldinger blev en opfølgende strategidag aflyst. Bestyrelsen er selv gået videre med nogle af de områder, der kunne udpeges som udviklingspotentiale. Det gælder fx klubbens frivillige, talentudvikling, banekapacitet, RTK’s træningskoncept, fleksible tilbud til medlemmerne og samarbejde med lokalsamfundet.

Emil Bødker, medlem i Roskilde og tidligere klubchef, er blevet direktør i Dansk Tennis Forbund. Tillykke til Emil! Vi er glade for, at RTK også ad den vej er med til at præge udviklingen i dansk tennis.

Tak

Tak til alle frivillige i udvalg, hjælpere ved enkelt-arrangementer, koordinatorer af hold, alle vores holdkaptajner og alle andre, der bidrager til Roskilde Tennis Klub!

Peter Madsen

Formand for Roskilde Tennis Klub

 

 

På generalforsamlingen bliver hovedtallene i regnskabet for 2018 gennemgået. Det detaljerede regnskab bliver ikke gennemgået, men det kan ses her på siden, printes og tages med, og der kan stilles spørgsmål til det. Der bliver også lagt enkelte printede eksemplarer på bordene, men vil du være sikker på at kunne kigge i dit eget eksemplar, så print det her fra siden.

Her er regnskabet for 2018.

Her er hovedtallene i regnskabet og den økonomiske beretning.

Her er forslag til kontingent og haltimepriser.

Her er regnskabet for Juniorfonden.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest seks dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 27. februar kl. 19 (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.