Så er det igen tid til generalforsamling. Det foregår i cafeen i idrætsparken, Raadmandshaven 6 mandag den 2. marts kl. 19.

Igen i år bliver generalforsamlingen krydret med noget gruppearbejde, smørrebrød og hygge. Denne gang kommer jubilæumsudvalget og fortæller om 2021 – og der er mulighed for at komme med ideer til aktiviteter. Jubilæumsudvalget efterlyser også gamle billeder, dokumenter, ketsjere og tøj, som kan bruges til at illustrere RTK’s 100-årige historie. Har du noget liggende, så tag det gerne med til mødet.

 

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub:

Mandag den 2. marts 2020 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Raadmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter:

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2019

Se også formandens skriftlige beretning på www.roskildetennisklub.dk.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer.

 • Valg af anlægsansvarlig for tre år
  • Søren Peter Elkjær er villig til at modtage genvalg
 • Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for et år
  • Jonas Vestermann er villig til at modtage genvalg
  • Anja Kostecki er villig til at modtage genvalg
  • Peter Sigdal er villig til at modtage genvalg
  • Steen Lindegaard er ikke villig til at modtage genvalg
  • Henrik Gøtke er villig til at modtage valg
  • Pia Winther Eriksen er villig til at modtage valg

Formand Peter Madsen og kasserer Hans-Henrik Bülow er først på valg i henholdsvis 2021 og 2022.

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år

 • Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor
 • Malene Bjørn Lundberg er ikke villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er villig til nyvalg som revisor

8) Orientering om jubilæumsudvalgets arbejde

RTK fylder 100 år i 2021. Der er nedsat et udvalg, der arbejder med en jubilæumsfest lørdag den 24. april 2021 og en reception på selve jubilæumsdagen, søndag den 21. februar 2021. Desuden koordinerer udvalget aktiviteter arrangeret af klubbens udvalg i hele jubilæumsåret fra februar 2021 til februar 2022.

Jubilæumsudvalget fortæller om arbejdet med jubilæumsåret, og der bliver 20-30 minutters gruppearbejde med forskellige emner omkring aktiviteter og klubbens historie.

Har du gamle billeder eller dokumenter, tennistøj fra bedsteforældrenes tid, gamle træketsjere, pokaler, sange m.v., så tag dem med til mødet.

9) Eventuelt

Der bliver serveret smørrebrød i forbindelse med debat og gruppearbejde eller under eventuelt. Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Eventuelle fuldmagter skal som minimum indeholde benævnelse af, hvad fuldmagten gives til, navn, adresse, medlemsnummer og underskrift fra den, der giver fuldmagten og navn og medlemsnummer på den, fuldmagten gives til. Det er dirigenten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed.

Roskilde den 10. februar 2020

Peter Madsen

Formand for Roskilde Tennis Klub

 

Der blev ikke lavet en skriftlig beretning – se under de øvrige faner, hvor der er et udførligt referat.

 

 

På generalforsamlingen bliver hovedtallene i regnskabet for 2019 gennemgået. Det detaljerede regnskab bliver ikke gennemgået, men det kan ses her på siden, printes og tages med, og der kan stilles spørgsmål til det. Der bliver også lagt enkelte printede eksemplarer på bordene, men vil du være sikker på at kunne kigge i dit eget eksemplar, så print det her fra siden.

Her finder du bilagene:

 

 

 

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

Der var ikke indkommet nogen forslag.