Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Tennis Klub mandag den 27. september kl. 19:00 i RTK-Hallen i Darup, og 31 medlemmer valgte at møde op til den til ekstraordinære generalforsamling.

Kai Sørensen blev valgt som ordstyrer og han konstaterede at indkaldelsen var foretaget den 7. september, og dermed lovligt indkaldt.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Tennis Klub mandag den 27. september 2010 kl. 19:00 i RTK-Hallen i Darup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kai Sørensen

2. RTK’s strategi i forbindelse med eventuel flytning / genplacering af RTK’s hal og 6 udendørsbaner i Darup.
Bestyrelsen indstiller

a) at RTK arbejder for en genplacering af tennishal og de 6 baner i Darup i Himmelev i forbindelse med Himmelev Badminton Klubs hal og Himmelevhallen.

b) at RTK arbejder for fastholdelse af anlægget på Dr. Sofies Vej som RTK’s primære udendørs anlæg.

c) Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med flytningen af hal og 6 baner. Arbejdsgruppen bør være på maksimalt 7 personer og hvis den har den størrelse, så bør den indeholde mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for at sikre sammenhængen. Ved mindre arbejdsgruppe kan justeres på antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder et mandat for arbejdsgruppen baseret på beslutningerne taget på denne generalforsamling. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen, som igen selvfølgelige refererer til den øverste myndighed i RTK, nemlig generalforsamlingen.

Endvidere indstiller bestyrelsen, at følgende vejledende principper for arbejdsgruppen og bestyrelsen vedtages:

a) Der sigtes mod, at RTK fortsat har egen økonomi med fortsat ejerskab til hal og baner også i Himmelev, dog således at samarbejder med andre klubber naturligvis ikke udelukkes.

b) Der sigtes mod en løsning med genetablering af vores fire indendørsbaner i hallen, som udgangspunkt for den kommunale økonomiske forpligtelse, men at mulighederne for samtidig at opgradere anlægget undersøges.

c) Der sigtes mod at fastholde egne omklædningsrum, eget kontor, eget køkken og opholdsrum – evt. i en forbedret form, som så må forventes at skulle finansieres af RTK.

d) Der sigtes mod en placering af omklædning og opholdsrum i hallen, så sammenhængen mellem ude og inde bliver bedre end forholdene i dag er i Darup.

e) Der arbejdes med Himmelev badmintonklub for at finde en optimal placering for hal og baner, således at sammenhængen i de samlede anlæg kan udnyttes optimalt – uden at der lægges hindringer i vejen for de udbygningsplaner, som allerede er skitseret af Himmelev Badminton Klub.

f) Der sigtes mod et samarbejde med Himmelev Badminton Klub bl.a. om brug af deres selvdrevne cafeteria og deres styrkecenter, som er en ”klub i klubben”.

g) Såfremt der sker afgørende udviklinger indkalder bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling, således at medlemmerne kan bruge deres direkte indflydelse. Under alle omstændigheder gives en status og mulighed for debat på RTK’s ordinære generalforsamling onsdag den 16.3.2011.

h) Medlemmerne holdes informeret via RTK’s hjemmeside, hvor åben debat også kan ske.

3. Eventuelt

Den 7. september 2010

Jan Winther
Formand

PS:
I henhold til vedtægterne afholdes ekstraordinær generalforsamling, når forretningsudvalget, 4 udvalgsformænd eller 1/5 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Forretningsudvalget har d.d. skrftligt fremsat en sådan anmodning. Indkaldelse til generalforsamling skal i henhold til vedtægterne ske med mindst 14 dages varsel ved avertering gennem Roskilde Tennis Klubs hjemmeside, eller via “NETOP” omdelt til samtlige husstande, hvor der er medlemmer af RTK. Indkaldelsen er d.d. averteret på forsiden af Roskilde Tennis Klubs hjemmeside.

Forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen, bør samtidig med dagsordenen bilægges nødvendigt bilagsmateriale. Bestyrelsens bilag med en kort redegørelse for status og bestyrelsens forslag er averteret på Roskilde Tennis Klubs hjemmeside sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægterne kan ses på Roskilde Tennisklubs hjemmeside (“Om RTK” – “vedtægter”)

Kommissorium arbejdsgruppe
Arbejdsgrundlag for arbejdsgruppe om flytning / genplacering af RTK’s hal og 6 udendørsbaner i Darup.

Arbejdsgruppen består af:

Hans-Henrik Bülow (formand for arbejdsgruppen)
Søren Dyck-Madsen (RTK’s kasserer)
Jonas Nyrup Vestermann (RTK’s anlægsansvarlige)
Kurt Jensen (RTK’s banemand)
Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Generelt

Arbejdsgruppen har til opgave at arbejde med alle forhold vedrørende flytning / genplacering af RTK’s hal og 6 udendørsbaner m.v.

RTK’s formand deltager i alle “forhandlinger”.

Arbejdsgruppen refererer til RTK’s bestyrelse.

Vejledende principper for arbejdsgruppens arbejde

a) Der sigtes mod, at RTK fortsat har egen økonomi med fortsat ejerskab til hal og baner også i Himmelev, dog således at samarbejder med andre klubber naturligvis ikke udelukkes.
b) Der sigtes mod en løsning med genetablering af vores fire indendørsbaner i hallen, som udgangspunkt for den kommunale økonomiske forpligtelse, men at mulighederne for samtidig at opgradere anlægget undersøges.
c) Der sigtes mod at fastholde egne omklædningsrum, eget kontor, eget køkken og opholdsrum – evt. i en forbedret form, som så må forventes at skulle finansieres af RTK.
d) Der sigtes mod en placering af omklædning og opholdsrum i hallen, så sammenhængen mellem ude og inde bliver bedre end forholdene i dag er i Darup.
e) Der arbejdes med Himmelev badmintonklub for at finde en optimal placering for hal og baner, således at sammenhængen i de samlede anlæg kan udnyttes optimalt – uden at der lægges hindringer i vejen for de udbygningsplaner, som allerede er skitseret af Himmelev Badminton Klub.
f) Der sigtes mod et samarbejde med Himmelev Badminton Klub bl.a. om brug af deres selvdrevne cafeteria og deres styrkecenter, som er en ”klub i klubben”.
g) Såfremt der sker afgørende udviklinger indkalder bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling, således at medlemmerne kan bruge deres direkte indflydelse. Under alle omstændigheder gives en status og mulighed for debat på RTK’s ordinære generalforsamling onsdag den 16.3.2011.
h) Medlemmerne holdes informeret via RTK’s hjemmeside, hvor åben debat også kan ske.
i) Der føres referat af arbejdsgruppens møder. Referater sendes løbende til RTK’s bestyrelse.

Formand Jan Winther ridsede sagen op. Darup ligger oven på noget meget værdifuldt grus, hvis udgravning vil indebære en flytning af Darup Idrætscenter.

Kommunens havde forslået placering af idrætscenteret med en løsning ved Køgevej.

For en del år siden blev RTK kontaktet af Himmelev Badmintonklub angående et samarbejde, og derfor valgte bestyrelsen at tage kontakt til HB angående en alternativ løsning af hallen.

Kommunens lokalplansforslag skal gerne indeholde vores løsningsforslag således, at vi kan være sikre på, at vi indgår i helhedsplanen. Derfor har bestyrelsen allerede nu udfærdiget og tilsendt kommunen en oversigt over de anslåede udgifter til en flytning.

Generalforsamlingen besluttede

a) at RTK arbejder for en genplacering af tennishal og de 6 baner i Darup i Himmelev i forbindelse med Himmelev Badminton Klubs hal og
Himmelev hallen.
b) at RTK arbejder for fastholdelse af anlægget på Dr. Sofies Vej som RTK’s primære udendørs anlæg.
c) at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal arbejde med flytningen af hal og 6 baner.
d) at bestyrelsens vejledende principper for arbejdsgruppen og bestyrelsen vedtages jf. indkaldelsen

Kai Sørensen takkede god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen. 

Bilag til punkt om flytning af tennishal og tennisbaner i Darup på ekstraordinær generalforsamling den 27.9.2010

Status:

Som det måske er ganske mange af klubbens medlemmer bekendt, så arbejder Roskilde Kommune med planer om at nedlægge Darup Idrætscenter, da der skal graves grus under arealet. Det vil betyde, at RTK’s hal og 6 baner skal flyttes andetsteds hen.

Her har Roskilde Kommune en klar forpligtelse til at medvirke til flytningen. RTK ejer nemlig selv både hallen og de 6 baner, som ligger på kommunale arealer. Arealet, hvor hallen ligger er belagt med en totalt uopsigelig kontrakt, så længe der ligger en hal, hvor der spilles tennis.

Roskilde Kommune kan ikke sige meget om tidsperspektivet i en flytning, men på seneste møde nævnte man år 2018 som et pejlemærke.

Roskilde Kommunes første udspil var, at alle aktiviteter i Darup idrætscenter flyttes til en såkaldt ”Urban Zone”, som er beliggende i hjørnet mellem Darupvej, Køgevej og Rønøs Allé. Her er lokalplanarbejde i gang, og i den plan er skitseret, at tennishallen skal ligge sammen med andre bygninger lidt væk fra Køgevej, mens tennisbanerne skulle ligge helt op mod Køgevej.

Bestyrelsen i RTK har debatteret hensigtsmæssigheden i en sådan genplacering ud fra, at vi betragtede os selv som havende en tennishal og 6 tennisbaner ”i hånden” og havde frihed til selv at se på, hvor en genplacering kunne være optimal for RTK. Og at det ikke nødvendigvis var i den skitserede ”Urbane zone”.

RTK har tidligere diskuteret flytning til Himmelev ved Himmelevhallen og Himmelev badminton klubs hal. Forslaget blev lagt væk, da vi ikke havde råd til det. Men bestyrelsen ser nu en oplagt mulighed for at sætte dette forslag i spil igen – denne gang med ”flyttepenge” fra Roskilde kommune.

Bestyrelsen har derfor taget et sonderende møde med Himmelev Badminton Klub, for at høre om deres holdning til, at vi prioriterede en flytning til området.

På dette møde udtrykte formanden for Himmelev Badminton Klub stor opbakning til en placering af RTK’s hal og 6 baner i forbindelse med deres hal. Og havde mange yderligere planer for udbygning af området med squash og bordtennis– hvori faktisk allerede indgik flytning af vores 6 baner – men ikke hallen.

Der er plads til RTK hallen og 6 baner i området ved Himmelevhallen. Området er udlagt til fritid og sport, og der er allerede – udover de to haller – baner til fodbold og udendørs håndbold.

Og det er endvidere så heldigt, at RTK’s lån til betaling for vores hal udløber i 2015, således at vi står i en ganske gunstig økonomisk situation ved en flytning efter dette tidspunkt.

Bestyrelsen har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få diskuteret og besluttet hovedlinjerne i RTK’s strategi i forbindelse med en flytning.

Bestyrelsen indstiller således følgende til vedtagelse på generalforsamlingen den 27.9.2010:

1. RTK arbejder for en genplacering af tennishal og de 6 baner i Darup i Himmelev i forbindelse med Himmelev Badminton Klubs hal og Himmelevhallen.

2. RTK arbejder for fastholdelse af anlægget på Dr. Sofies Vej som RTK’s primære udendørs anlæg.

3. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med flytningen af hal og 6 baner. Arbejdsgruppen bør være på maksimalt 7 personer og hvis den har den størrelse, så bør den indeholde mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for at sikre sammenhængen. Ved mindre arbejdsgruppe kan justeres på antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder et mandat for arbejdsgruppen baseret på beslutningerne taget på denne generalforsamling. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen, som igen selvfølgelige refererer til den øverste myndighed i RTK, nemlig generalforsamlingen.

For at give generalforsamlingens opbakning til en række principper, som skal søges fremmet i processen med flytning indstiller bestyrelsen endvidere, at følgende vejledende principper for arbejdsgruppen og bestyrelsen vedtages:

4. Der sigtes mod, at RTK fortsat har egen økonomi med fortsat ejerskab til hal og baner også i Himmelev, dog således at samarbejder med andre klubber naturligvis ikke udelukkes.

5. Der sigtes mod en løsning med genetablering af vores fire indendørsbaner i hallen, som udgangspunkt for den kommunale økonomiske forpligtelse, men at mulighederne for samtidig at opgradere anlægget undersøges.

6. Der sigtes mod at fastholde egne omklædningsrum, eget kontor, eget køkken og opholdsrum – evt. i en forbedret form, som så må forventes at skulle finansieres af RTK.

7. Der sigtes mod en placering af omklædning og opholdsrum i hallen, så sammenhængen mellem ude og inde bliver bedre end forholdene i dag er i Darup.

8. Der arbejdes med Himmelev badmintonklub for at finde en optimal placering for hal og baner, således at sammenhængen i de samlede anlæg kan udnyttes optimalt – uden at der lægges hindringer i vejen for de udbygningsplaner, som allerede er skitseret af Himmelev Badminton Klub.

9. Der sigtes mod et samarbejde med Himmelev Badminton Klub bl.a. om brug af deres selvdrevne cafeteria og deres styrkecenter, som er en ”klub i klubben”.

10. Såfremt der sker afgørende udviklinger indkalder bestyrelsen til ny ekstraordinær generalforsamling, således at medlemmerne kan bruge deres direkte indflydelse. Under alle omstændigheder gives en status og mulighed for debat på RTK’s ordinære generalforsamling onsdag den 16.3.2011.

11. Medlemmerne holdes informeret via RTK’s hjemmeside, hvor åben debat også kan ske.