Der var mødt ca 30 medlemmer op den 16. marts 2011 til årets generalforsamling.

Indledning
Først og fremmest har jeg lyst til at sige tak til alle der bidrog med fejringen af RTK’s 90 års fød-selsdag både til receptionen den 27. februar og festen den 5. marts. Tak til Jer, der arrangerede, tak til Jer der spillede opvisningskamp og tak til Jer der mødte frem og gjorde det til en stor fest, vi vil huske. En særlig tak til de trofaste medlemmer der også deltog ved RTK’s 50 års fødselsdagfest. Og tak for sangen til Henrik Overgård, Jørgen Larsen, Hanne Bacher og Dorte Knudsen. I en pinlig eftersætning må jeg indrømme at jeg glemte at medtage Kai Sørensen da jeg takkede Jeanne Mørk Hansen og Birthe Hoberg for arrangementet. Tak for indsatsen Kai.

Jeg benytter selvfølgelig denne lejlighed til at udtrykke tak og anerkendelse til så mange hjørner af RTK som muligt. Udover dette vil jeg sige noget om resultater i 2010, om sponsorer, om fremtiden i Himmelev samt om det frivillige arbejde.

Jeg skal minde om, at når vi skal stemme om min beretning kan godkendes, så er det både denne mundtlige og den skriftlige beretning i NETOP der stemmes om.

Tennisresultater i 2010
Tennismæssigt har vi haft et fint år, som man kan læse i Netop.

1. holdet i 3. division skal i 2011 spile sig op i 2. division. Det er bestemt ikke urealistisk på bag-grund af sæson 2010. 2. holdet rykkede jo op i Sjællandsserien efter en ubesejret sæson 2010. Det bliver det spændende at følge dem i Sjællandsserien. Må jeg også erindre om at veteran 40/45 for 8. gang i træk blev sjællandsmestre indendørs. Nogle af spillerne fra dette hold blev også Sjællands-mestre indendørs i deres rækker. Anne Casals og Kurt Jensen i mix 45+ og Anne Casals og Solveig Kaas i dame double 35+. Ved udendørs DM var Solveig også i finalen både i damesingle og mix i 50+, mens Kim Borenhoff blev året RTK Danmarksmester i HD 50+. Endelig nåede Tage Nilsson finalen i mix 65+ ved indendørs DM. Det er i veterantennis vi har størst succes. Ja, lige bortset fra Mattias Bülow og Kasper Vikkes SM udendørs i double i A-rækken.

Sponsorer et gensidigt forhold
Vi er en klub, der sætter pris på at klare sig selv. Det betyder, at vi sætter pris på, at vi selv yder det der skal til for at vi inden for klubbens rammer kan nyde. Jeg hører ikke, at vi i RTK mener at andre skal komme og forære os det ene eller det andet. Vi klarer os selv, også økonomisk – med gode sponsorers hjælp. Men en sponsor skal også have noget for pengene. En sponsorkontrakt er jo en udveksling af ydelser som begge parter er tilfredse med. Vi er således opmærksomme på at give værdi for vores sponsorer. Et godt nyere eksempel er vores aftale med Forumadvokaterne. Se ven-ligst oversigten over vores sponsorer på side 27 i Netop. En tak herfra til alle vores samarbejdspart-nere. Alle vores vingaver købes hos Holte Vinlager, naturligvis.

Kommunen er vores største sponsor. Derfor skal vi også yde noget i forhold til kommunen. Det er f.eks., at give de unge nogle muligheder. Aktuelt vil vi naturligvis gerne bidrage når Roskilde Kommune gerne vil have 500 børn, der normalt ikke ville dyrke idræt, ind i kommunens idræts-klubber. Kommunen bidrager med 500 kr. til kontingentet. Vores bidrag er at åbne vore døre for de nye unge medlemmer og sørge godt for dem. De stiller måske krav om, at vi ser på os selv i en lidt ny vinkel. Vort medlem Ivan Häuser har f.eks. arbejdet med et Street-tennis projekt sammen med DGI og nogle skoler bl.a. i Roskilde Kommune. Som en udløber af dette har bestyrelsen givet nogle tennisinteresserede unge måske kommende ledere et års frit medlemsskab. Måske skulle vi slå de to projekter sammen og lade disse unge mennesker forsøge at skabe muligheder for samvær omkring tennis for nogle af de børn Roskilde Kommune gerne ville have ind i idrætsklubberne?

Kan vi øge vores værdi overfor andre, der måske kan se en fordel i at samarbejde med os? Hvordan skal vi tænke dette? Vi mangler et medlem der vil og kan tage denne opgave op.


En medlemsgruppe i vækst?
Den store gruppe af nye friske pensionister med overskud er en gruppe med et stort potentiale. Er vi gode nok til at få denne gruppe til at få lyst til at udfolde sig indenfor klubbens rammer? Der er sta-dig plads på banerne om formiddagen og der er stadig masser af opgaver man sammen med andre kan kaste sig over til gavn for selv sig og andre i klubben. Jeg hører, at det er sundhedsfremmende at komme hjemmefra for at være sammen med andre, meget gerne omkring en fysisk aktivitet, men også meget gerne for at kunne være til nytte i noget man kan se en mening i.. Vi har mulighederne, rammerne og opgaverne. Hvem vil være med?

På vej mod Himmelev

Et stykke ude i fremtiden venter vores flytning af Darup til Himmelev. Sidste nyt er at lokalplanfor-slaget er sendt i høring indtil den 1. maj 2011. Der redegøres bl.a. om et areal der skal muliggøre flytning af idrætslivet i Darup “dog ikke til tennis, da denne idrætsgren tænkes placeret i Himme-lev” (side 13 i lokalplanforslaget).

Det giver nye muligheder for samarbejde med andre til fælles gavn. Vi har taget fat på muligheder-ne med Himmelev Badminton Klub. En anden mulighed kunne være Jyllinge Tennisklub, som vi jo i forvejen har et forbilledligt samarbejde med om Fjord Cup.

Jeg kan for eksempel godt forestille mig den mulighed, at vi i samarbejde med Jyllinge kan få op-graderet vores hal til 6 indendørsbaner, hvoraf 2 får hardcore underlag, så vores bedste spillere kan få træning på et lidt hurtigere underlag uden det går ud over motionisternes knæ. Jeg ved godt at det måske er kontroversielt at tænke andre klubber indenfor. Nogle er betænkelige ved økonomien, andre er betænkelige ved andre aspekter. Jeg synes dog, vi skal tage fat på debatten og undersøgel-serne og se hvor det kan bringe os. Kan vi få flere samarbejdsprojekter med Jyllinge Tennis Klub, kan vi have fællesfaciliteter med Himmelev Badminton Klub og eller andre i Himmelev området?

Frivilligt arbejde
Jeg skal også minde om at 2011 er det europæiske år for frivilligt arbejde.

Det frivillige arbejde skal fremhæves igen og igen Der skal være en balance mellem dem der yder og dem der nyder. Vi bliver nødt til vedholdende at have fokus på dette. Der skal hele tiden være nogen på vej, ellers mister vi andre modet og taber lysten. Det skal være sjovt og oplivende at give sit bidrag og man skal møde en tak. Det har jeg mulighed for at gøre herfra

Formandens pris
Formanden har i 2010 sat meget stor pris på opbakningen fra de nærmeste i FU og de afgående. Formandens pris i 2010 går derfor til Solveig, Søren, Ejvind, Hans Henrik og Mattias.

Desuden er tak til Erika for at hun stillede op og i et år har repræsenteret de unge i bestyrelsen.
En meget stor tak til revisorerne, som sparer RTK for mange penge hvert år. Endelig forsinket tak til Kai Sørensen for deltagelse i forberedelserne til jubilæumsfesten.

Jeg vil slutte som vanligt med at takke for året der gik til alle vore nuværende ansatte, uden jer gik det ikke. I er ansatte ja, men Jeres ekstra engagement for RTK kan vi ikke betale os fra, kun være taknemmelige for.

 

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Lad mig sige det med det samme. Det har været et særdeles usædvanligt økonomisk år for RTK. Et budgetteret overskud på knap 8.000 kr. er endt med et faktisk overskud på 486.000 kr.

Når man ser ind bag tallene, så er der naturligvis mange grunde til, at “overskuddet” er så højt. Bl.a. nåede vi ikke at få lavet de planlagte forbedringer i det store og det lille klubhus på Dr. Sofies Vej, så pengene skal derfor bare bruges i 2011. Den største betydning havde meldingen fra kommunen om, at alle vores faciliteter i Darup måske skulle flyttes om en otte års tid. Det betød, at bestyrelsen besluttede, at så turde vi ikke binde an med den budgetterede forbedring af faciliteterne på de udendørs baner i Darup. Vi standsede også stien bag bane 1 og 2, indtil vi havde større klarhed over processen. Denne beslutning får naturligvis betydning for budgettet for 2011.

En enkelt ting har dog drillet os. Lyset i hallen er ved at være så gammelt, at der opstår problemer. Vi har således haft mange besøg af elektriker for at få det til at fungere. Og vil i det kommende år undersøge om tiden er ved at være kommet til en udskiftning til moderne armaturer.

Dertil kommer dog, at alle i 2010 har udvist stor økonomisk ansvarlighed. Alle udvalg har brugt færre penge end budgetteret i 2010, og stort set alle indtægter har ligget over det budgetterede. Og så kan det samlede resultat jo kun blive positivt.

Er det så fordi vi har budgetteret helt skævt? Set i lyset af de tidligere år er svaret nej. Der har været tale om både særlige forhold og om meget ansvarlige udvalg (også) i år. Dog i enkelte tilfælde så ansvarlige, at nogle af de medlemsrettede ting, som egentlig var planlagt, ikke er gennemført, ofte på grund af manglende kræfter.
Budget 2011

Det store “overskud” i 2010 betyder, at bestyrelsen lægger op til et budget med et væsentligt underskud for 2011. Først og fremmest fordi Roskildes borgmester i januar 2011 meldte ud, at processen med grusgravning i Darup er udskudt, så der går mindst 10 år, før det kan blive aktuelt. På den baggrund mener vi, at det er fornuftigt at gennemføre forbedringerne af “klubhuset” på de udendørs baner i Darup. Ligeledes lægger vi op til, at de ikke-gennemførte forbedringer på klubhusene på Dr. Sofies Vej gennemføres i 2011, og at den nu opsatte nye overdækning lukkes helt af mod det lille klubhus.

Dernæst har Roskilde Kommune skåret kraftigt i lokaletilskuddet til alle klubbernes vedligeholdelse og drift af bygninger. RTK har her “tabt” langt over 100.000 kr. Vi har derfor valgt at sænke vores indsats på bygningerne.
Budgettet indeholder de ønsker, de enkelte udvalg har fremsat. Det er bestyrelsens indtryk, at udvalgene har været meget realistiske i deres ønsker. Og budgettet indeholder en udgift på 50.000 kr. til fejring af vores 90-års fødselsdag.
Det betyder samlet, at bestyrelsen indstiller et budget med et underskud på knap 180.000 kr. og dertil, at alle kontingentsatser og halleje m.v. friholdes for stigninger igen i år. Kun for udgifterne til træning forslår vi en beskeden stigning på grund af stigende udgifter til trænere m.v.

Lad mig slutte med at takke vores bogholder Tina Larsen og vores uundværlige revisorer Carsten Strunk og Malene Bjørn Lundberg for en flot indsats også i 2010.

Søren Dyck-Madsen – Kasserer

Du kan se regnskab og budget for det året der gik og det kommende år ved at klikke på linket her!

Herunder kan læses en hurtig gennemgang af RTK’s Generalforsamling 2011, som var en rolig en af slagsen.

1. Valg af dirigent
a. Hans Henrik Bülow takkede for valget;
b. Konstaterede at generalforsamlingen er lovformeligt og rettidigt indkaldt senest 14 dage før.

2. Formandens mundtlige beretning for 2010
a. Takkede alle som bidrog til jubilæums-festivitassen – opvisningsspil – reception og fest, sangbidrager. Kai Sørensen takkedes også for at have deltaget i festudvalget.
b. Tennismæssigt –
c. Sponsorer – Vi klarer os selv og sætter pris på det; Sponsorer er nævnt s.27 i Netop, men ikke Roskilde Kommune. Et projekt for ”særligt udsatte børn” som Roskilde Kommune søsætter, og vi skal forsøge at slå det sammen med street-tennis projektet. Der efterlyses i øvrigt en ny sponsorformand.
d. På vej mod Himmelev; I lokalplanforslaget som er sendt i høring til 1.maj, har Roskilde Kommune formuleret en passus om at ”Roskilde Tennisklub flytter til Himmelev”, m.a.o. de har forstået vores ønske.
e. ”Formandens Priser” til Solveig Kaas, og Søren Dyck, Eivind Pedersen, Hans-Henrik Bulow og Mattias Bulow.
f. Tak til de ansatte Tina Larsen, Kurt Jensen, Lasse Bybjerg, Mattias Bulow, Kim Sverbæk.

Dirigenten takkede for beretningen og den blev vedtaget af de ca. 30 medlemmer som var forsamlet.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
a. Overordnet set har vi underbrugt eller overindtjent – så derfor et positivt resultat. Aktivitetstilskuddet blev lidt større, sponsorindtjeningen, hal-indtægten er også større end regnet med – et samlet overskud på ca. 500. 000
b. Udgifterne er færre end budgetteret, men når juniorudvalget ikke bruger helt så meget som budgetteret så er det udtryk for manglende hænder til at løfte arbejdet. Trænerudgiften blev mindre end beregnet, men også flere træningskroner blev tjent ind på at flere træner. Kommunikation – en lav pris for udbringning af Netop..
c. Anlæg; Vi stoppede planlagte projekter på Darup for ca. 200.000 kr, men vi har nu sat projekterne ind igen når der nu er en 10 års udsigt til udflytningen til Himmelev. Det gamle belysningsanlæg i Darup koster i elektrikerudgiften så et overskridelse af hallens budget.
Alt i alt, en meget fornuftigt brug af pengene.
I øvrigt ,tak til Tina Larsen for hjælpen med regnskabet og Mattias Bulow for hjælp med Netop.
Spørgsmål om overskuddets størrelse?
Spørgsmål om at vi i 2015 har betalt for hallen og udflytningen og kommunens engagement?
Spørgsmål om kontingentet de følgende år i forhold til udflytningen?
Regnskabet vedtages.

4. Fremlæggelse af budget for 2011
a. Kontingent – fastholdes på samme niveua
b. Priser for kontrakt og løse timer
i. Specialpris for to juniorer der booker indendørs er allerede igangsat.
ii. Ellers fastholdes på samme niveau.
c. Refusionsregler – de samme.
I øvrigt, kommunen har beskåret lokaletilskuddet til klubben med ca. 100.000 hvilket er indregnet i budgettet.
Et spørgsmål om Darup udendørs? Vi bygger et hus på 35 m2, med toilet, køkken og siddefaciliteter
Et synspunkt om lade kontingentet følge pristallet;
Et spørgsmål om det projekterede hus på Darup er så stort at der kan sidde 12 personer og spise efter en holdkamp.
Budgettet vedtages.

5. Behandling af indkomne forslag
a. Udtrædelse af DGI; forslaget vedtaget, men effektueres først med udgang af 2011.
b. Der er ikke modtaget andre forslag

6. På valg
a. Næstformand, Solveig Kaas – genvalgt

7. Valg af udvalgs-ansvarlige / formænd
a. Seniorudvalg: Mattias Bulow- genvalgt
b. Motionistudvalg: Lasse Bybjerg- genvalgt
c. Anlægsudvalg: Jonas Vestermann- genvalgt
d. Sponsorudvalg: vacant
e. Juniorudvalg: Iben Uldal- genvalgt
f. Suppleant til bestyrelsen: Jeanne Mørk Hansen- genvalgt

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
a. Carsten Strunk og Malene Bjørn Lundberg- genvalgt
b. Erik Breilev- genvalgt
Formanden takkede forsamlingen for at have genvalgt bestyrelsen.og takkede derefter dirigenten;

9. EVT.
Forårsrengøring 17 april
Standerhejsning 1. maj

Næste års generalforsamling er 14 marts 2012