43 fremmødte RTK’ere var der til Generalforsamlingen 2012, hvilket er det højeste antal fremmødte medlemmer i mange år, hvis man ser bort fra 2008 året, hvor det høje fremmøde skyldtes et skelsættende forslag om kontingent-stigninger. I år kan det høje antal fremmødte være et tegn på at medlemmerne var nysgerrige efter at få et glimt af den nye bestyrelse, at få et indblik i hvorfor at Jan Winther valgte at genopstille som formand eller måske var det smørrebrødet samt det gode selskab, som RTK arrangementer ofte bringer med sig.

Generalforsamlingen 2012 startede med at Jan Winther bød velkommen, og straks gik i gang med valg af dirigent. Valget faldt på den tidligere formand Hans-Henrik Bülow, som takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via hjemmesiden og årsbladet NETOP.

Du kan læse forslag og beretninger ved at klikke i fanerne nedenfor

Jan Winther fik dog hurtigt ordet tilbage, da det blev tid til formandens beretning, en beretning der vel at mærke ikke forelægger i skriftlig form, men kun i den form som de fremmødte RTK’ere hørte den her til aften, og som kort er skitseret herunder.

Jan Winther tog til at starte med udgangspunkt i NETOP, og brugte bladet til at fortælle, at det da rent faktisk går meget godt i RTK, hvis man kigger bladet igennem. Der er fin aktivitet fra de forskellige udvalg, der er sågar kommet et nyt udvalg i det, at der er kommet et begynderudvalg, hvoraf et par af dem har valgt at stille op som suppleanter til bestyrelsen.

Formand Jan Winther fremlagde under sin tale fremtidens program, og som man kan se på billedet, så var det et tomt dokument. Der er ingen fastlagte planer for den nye bestyrelses arbejde. “Der startes fra scratch”

Formanden tog herefter kort fat i Strategidagen 2012, som blev afholdt i januar måned, og som har været årsagen til at Jan – som ellers havde valgt at trække sig som formand – endte med at genopstille for endnu en 3-årig periode. Materialet fra Strategidagen blev samlet sammen i skriftlig form af Jeanne Mørk Hansen, og formålet med materialet er nu i den kommende bestyrelse bl.a. at få lavet en overordnet vision for RTK, at få mere og gerne endnu bedre træning og bedre forhold på anlæggene. Der er dermed ikke kommet noget konkret ud af Strategidagen endnu, da den ”gamle” bestyrelse har ventet med at tage fat på det omfattende, nye arbejde til den nye bestyrelse er blevet valgt – en proces der allerede starter søndag den 25. marts, hvor den nye bestyrelse mødes første gang.

Fremtiden kom herefter på dagsordenen under formandens tale med ordene: ”Vi starter fra scratch!”, refererende til at den nye bestyrelse vil gøre op med ordet ’plejer’. Der skal være plads til at tænke nyt, der skal være plads til at have sine holdninger, der skal være frirum og så skal motivationen først og fremmest ligge til grund for at man laver et frivilligt styrke arbejde. Alt dette var Jans – og ikke den nye bestyrelses – plan for fremtiden. ”Plejer er død, dermed ikke sagt at det der skete i går er skidt i morgen, blot at der skal være plads til fornyelse og nytænkning”. Og dette var de afsluttende ord fra Jan Winther i denne omgang.

Derefter var den afgående kasserer Søren Dyck-Madsen oppe og præsentere et regnskab der havde: ”et for stort overskud”. Ja, et overskud i en forening er vigtigt, men det store overskud i år blev desværre en realitet, bl.a. på baggrund af at anlægsudvalget satte byggeplanerne med Darups udendørs klubhus på standby i 2011, at seniorudvalget kun brugte ca. halvdelen af det budgetterede og at træningen gav større overskud end ventet. Mange gange kan et overskud i RTK-regi derfor godt være for stort, som Søren fremlagde det, da overskuddet kan være tegn på manglende aktivitet. Dette bliver der forhåbentligt lavet om på i 2012, da anlægsudvalget har byggetilladelsen klar og regner med at få opført klubhuset i Darup i løbet af foråret.

Der lød derfor en opfordring fra kassereren til medlemmerne om at de skal råbe højt, hvis de har forslag til hvor henne der er mangler i klubben, der skal kastes penge efter. Søren sluttede af med at takke dem han har arbejdet sammen med i de 7 år som redaktør for NETOP og 5 år han har siddet i bestyrelsen. Søren fortsætter med at lave lay-out’et til NETOP, men der skal findes en ny redaktør til bladet. Fra bestyrelsen skal lyde et stort tak for indsatsen i de mange år – vel vidende at du fortsat vil have en finger med i enkelte sager i fremtiden.

Der blev herefter fremlagt forslag fra henholdsvis Henrik Overgaard og Anni Nielsen. Henriks forslag vedrører banekapaciteten og muligheden for tegning af kontrakttimer, mens at Annis forslag går på økonomisk kompensation til de unge, der flytter fra byen, men som måske stadig vil fortsætte med at spille for RTK og være træner i klubben. Der blev startet en lille debat, og fra bestyrelsens side håber vi meget på, at I vil fortsætte debatten inde i Samtalehjørnet til højre på forsiden (red 1/11-14: på den gamle hjemmeside!!).

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Herefter var det tid til det store valg. Jan Winther blev genvalgt som formand, Per Krogh blev valgt ind som kasserer for en 1-årig periode, Vilhelm Weddel-Weddelsborg blev valgt ind som sponsor-formand og på suppleant posterne blev Grethe Kjølby og Flemming Sørensen valgt ind. Resten af udvalgsformændene blev genvalgt. Bestyrelsen er dermed fuldtallig for første gang i mange år!

Under eventuelt blev planerne for Darup fremlagt. Byggetilladelsen er i hus, men det store projekt derude er etableringen af et toilet, som ikke har vist sig som den nemmeste opgave i forhold til kloakering. Der er ved at blive sat fut i kedlerne derude, og anlægsudvalget håber på at få huset færdigt før sommerferien.
Derudover blev det nævnt at der arbejdes på at få etableret nyt lys i hallen, som vil nedsætte udgifterne til lys med 80 % (!!), hvilket den afgående kasserer Søren har en finger med i spillet i.

Tak for en god generalforsamling, tak til de fremmødte og forhåbentligt på gensyn i 2013, hvor bestyrelsen vil fremlægge visioner for RTK’s fremtid.

Referent
Mattias Bülow