RTK’s generalforsamling den 12. marts 2014 bekræftede RTK’s strategi fra 2014, godkendte et budget i balance og bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med planer om halrenovering og haludvidelse.

Du kan læse forslag og beretninger ved at klikke i fanerne nedenfor.

Formanden, Jan Winther’s mundtlige beretning og hans præsentation kan ses her:

2013 har fokuseret på en ny ambitiøs start med udmøntning af beslutninger fra sidste års generalforsamlings strategi, organisationsændring og arbejde med haludvidelse, som det i øvrigt afspejler sig i NETOP 2014.

RTK er en klub der skal være attraktiv for alle medlemsgrupper med aktivitetstilbud og træningstilbud for alle med en stærk ambition om hele tiden at blive bedre byggende på RTK’s værdier om frivillig indsats, respekt for andre medlemsgrupper, god økonomi og konstruktiv dialog.

RTK’s mange frivillige heriblandt bestyrelsen er i fuld gang med udmøntningen af strategien.

Ansatte er en forudsætning for frivillige. Det skal være meningsfuldt, overkommeligt og spændende at være frivillig, og det skal være nemt at få booket, koordineret, annonceret og tilmeldt til arrangementer og aktiviteter.
Hvis der er betaling tilknyttet skal det også være enkelt. Banerne skal være i orden og der skal være pænt og rent. Derfor skal vi bruge ansatte. Ansatte er en forudsætning for de frivillige.

Vedtægtsændringer
For at øge de frivilliges indflydelse og nærhed på beslutningerne om de vitale fordelinger af klubbens knappe ressourcer – foreslår bestyrelsen,
at flere frivillige ressourcer lægges i møder med aktivitetsudvalgene og færre anvendes i selve bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker, at afbalanceringen af ressourcerne til de forskellige medlemsgrupper, foretages med inddragelse og synlighed på møder hvor alle aktivitetsudvalg er tilstede – også for at imødegå mytedannelse om forfordeling af nogle medlemsgrupper på andres bekostning.

Skolereformen
Skolereformen medfører at eleverne i folkerskolen skal gå længere i skole. For RTK betyder det at vi er nødt til at flytte træningen ½ time frem.

For idrætten betyder det også at alle de frivillige trænere, der er skolelærere først kan være trænere og ledere fra omkring kl. 16:30.

Det betyder dog også muligheder for at komme ind i skolen med idrætstilbud, klubberne har trænere, der kan stilles til rådighed (mod betaling) i skoletiden.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 og budget for 2014 herunder fastsættelse af kontingenter m.v.
Regnskabet for 2013 med et lille overskud blev godkendt.

Her kan du læse regnskab 13 og 2014 budget

Bestyrelsen fremlagde et budget i balance indeholdende et forslag om en kontingentstigning på 10%. Dette udløste en debat dels om de udsendte forhåndsinformationer, dels om selve kontingentstigningen.

Generalforsamlingen var generelt utilfreds med de udsendte forhåndsinformationer om forslaget om kontingentstigninger. Bestyrelsen beklagede dette, og gav tilsagn om at forslag til kontingenter, banepriser og priser for træning næste år ville blive udsendt i god tid inden generalforsamlingen.

Herefter var der debat om størrelsen af kontingentstigningen, hvor flere medlemmer var bekymret for om stigningen ville betyde nedgang i medlemstal. Formanden svarede, at med det nye forslag til kontingent lå vi på niveau med en række sammenlignelige klubber uden at ligge i toppen og væsentligt under f.eks. golf.
Et medlem rundede diskussionen af med at påpege, at med 1,1 million kroner i formue, var der trods alt ikke grund til megen bekymring.

Det blev fra et medlem stillet forslag om at kontingent stigningen for voksne blev brugt til at sænke kontingentet for juniorer. Dette forslag blev dog nedstemt.

Herefter blev kontingentet blev bestyrelsens forslag om kontingentstigninger vedtaget ved afstemning med 35 stemmer for og 10 imod.

Budget, kontingenter samt priser for kontrakter og løse timer i hallen for 2013 blev derefter godkendt som forelagt.

Formanden anførte også i forbindelse med spørgsmål til regnskab og budget, at bestyrelsen i det kommende år vil arbejde mod et mere simpelt og forståeligt regnskab til næste år.

Valg til RTK’s bestyrelse

Valg af næstformand: Charlotte Aaby Smith valgt som næstformand for en periode af 3 år.
Anlægsansvarlig: Folmer Sørensen valgt som anlægsansvarlig for en periode af 3 år.
Valg af aktivitetsansvarlig: Karen Marie Olsen valgt for en periode af 2 år.

Valg af 2 revisorer: Carsten Strunk og Malene Bjørn-Lundberg valgt for 1 år

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen bemyndigedes til at udpege revisorsuppleant.

Følgende 6 indkomne forslag blev gennemgået:

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlagde forslag om at bestyrelsen fremover skal bestå af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, anlægsansvarlig og aktivitetsansvarlig), der alle vælges for 3 år ad gangen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget som forelagt.

Haludvidelse
Bestyrelsen fremlagde tanker og muligheder om en kommende halrenovering/haludvidelsen.

Tidsplanen – uanset løsning – hvilket løsning, der vælges):

2014 Arbejdes videre med henblik på fremlæggelse af et færdigt finansieret forslag 11.3.2015
2015 Det vedtagne forslag danner baggrund for projektering. Sidste afdrag på gl. Hal betales.
2016 Eventuel behandling på generalforsamling 9.3.2016
2016 Byggeperiode maj – august
2016 Indvielse 1. september 2016

Underlaget var ikke til drøftelse, idet bestyrelsen er bevidst om, at der er meget forskellige opfattelser blandt RTK’s medlemmer af, hvilket underlag der fremadrettet bør spilles på i RTK-Hallen.
Bestyrelsen vil inddrage de forskellige parter inden et forslag fremsættes, bl.a. ved at arrangere prøvespil på forskellige underlag.

Forslag om opprioritering af servicearealer i hallen og i klubhuset på Dronning Sofies Vej fra Lasse Byberg, Hanne Casals og Hanne Lundby indgik i drøftelserne.
Efter debat og mange spørgsmål bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen og haludvalget udarbejde et færdigt forslag om haludvidelse, renovering af eksisterende hal samt renovering af klubhuset på Dronning Sofies Vej
og fremlægge konkret(e) forslag på generalforsamlingen i 2015 med henblik på projektering i 2015
og gennemførelse i 2016.
Forslaget skal kunne finansieres inden for RTK’s kendte ressourcer (egenkapital + nuværende udgifter til afdrag på hallen) med tilførsel af eventuelle tilskud udefra i form af tilskud fra fonde, sponsorater, kommunal støtte eller lignende.

Forslag om mere synlighed omkring RTK´s hold (Connie Thomsen)
Forslaget om mere synlighed ved (f.eks.) at liste holdene op på hjemmesiden, således at det kan ses, hvilken række der spilles i, hvem der deltager på holdet og hvem der er holdkaptajn blev godkendt enstemmigt.

Forslag om alderskravet for at tilmelde sig Old Vikings sættes til 40 år for begge køn (Morten Lyebalk)
Old Vikings turneringsledelse gav tilsagn om imødekommelse af forslaget

Forslag om at sekunda-holdkampe indendørs i videst muligt omfang placeres fredag efter kl. 17:30
Forslaget indgår i planlægningen af indendørssæsonen 2014-15.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Christian Stigaard, Jonas Vestermann og Solveig Kaas efter henholdsvis 1, 5 og 8 år i bestyrelsen

På gensyn til generalforsamling 2015 den 11. marts 2015 kl. 19:00.

Du kan her finde det formelle underskrevne referat: Referat fra Roskilde Tennis Klub’s generalforsamling 2014