Klik på nedenstående faner for at se indkaldelsen og forslag til den ordinære generalforsamling 2016:

Onsdag den 9. marts 2016 klokken 19.00 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2015.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. Se bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2016
5. Forslag om nyt underlag i RTK-Hallen (se https://roskildetennisklub.dk/nyt-gulv-indendoers-afproev-inden-afstemning-301i-kb-hallen/)
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Ved fristens udløb er der ikke kommet indkommet forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Opmærksomheden henledes på at eventuelle fuldmagter som minimum skal indeholde benævnelse af, hvad fuldmagten gives til, navn, adresse, medlemsnummer og underskrift fra den, der giver fuldmagten og navn og medlemsnummer på den fuldmagten gives til. Det er dirigenten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed.

Roskilde 31. januar 2016, opdateret 3. marts 2016

Jan Winther
Formand for Roskilde Tennis Klub

  • Formand Jan Winther = Ikke på valg – valgt i 2015 for tre år.
  • Kasserer Per Krogh Rants = Genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Charlotte Aaby Smith valgt for tre år.
  • Anlægsformand = Vakant. Bestyrelsen foreslår Anni Nielsen valgt for et år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  • Flemming Sørensen = Bestyrelsen foreslår genvalg
  • Lisbeth Lyme = Bestyrelsen foreslår genvalg
  • Henrik Overgaard Pedersen = Genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår yderligere to valgt, således at bestyrelsen består af syv medlemmer.

Fristen for indkomne forslag var onsdag den 2. marts kl. 19. Forslag skulle sendes til formand@roskildetennisklub.dk.

Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har et punkt på dagsordenen (punkt 5) ang nyt underlag indendørs i Darup. Da underlaget er slidt og der mange steder er huller, skal underlaget skiftes. Bestyrelsen indstiller til at RTK denne gang skifter underlag til softcourt i stedet for tæppe med sand som vi har idag. Der argumenteres for det til generalforsamlingen.
Prisen er ca 800.000 kr, heraf har RTK ansøgt kommunen om dækning af ca halvdelen af omkostningen.

Skrives efter GM16

Referatet for generalforsamlingen 2016 kan ses via nedenstående link.

Referat fra Roskilde Tennis Klub’s generalforsamling 2016