Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub:

Tirsdag den 5. marts 2019 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Raadmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2018

Se også formandens skriftlige beretning under fanen “Beretning” – er tilgængelig senest en uge før generalforsamlingen.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

4/3: Bestyrelsen foreslår nu at beholde kategorien “vintermedlem” i vedtægterne. Denne ændring kommer efter et møde med Svogerslev Tennisklub 3. marts. Her kan du se nyheden efter mødet med Svogerslev.

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne. Dette forslag er ikke konsekvensrettet i forhold til ny indstilling efter mødet med Svogerslev – se ovenfor.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

 • Valg af kasserer for 3 år
  • Hans Henrik Bülow er villig til at modtage genvalg
 • Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  • Jonas Vestermann er villig til at modtage genvalg
  • Anja Kostecki er villig til at modtage genvalg
  • Steen Lindegaard er villig til at modtage genvalg
  • Peter Sigdal stiller op som nyvalg

Formand Peter Madsen og anlægsansvarlig Søren Peter Elkjær er først på valg i henholdsvis 2021 og 2020.

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor
 • Malene Bjørn Lundberg er villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er villig til genvalg som revisorsuppleant

8) Eventuelt

Der bliver serveret smørrebrød under dette punkt.

 • Debat og gruppearbejde, der varer en halv times tid. Hvad er vigtigt for de frivillige i klubben og hvordan skaffer vi flere?
 • Øvrige emner under eventuelt

Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Roskilde den 14. februar 2019

Peter Madsen
Formand for Roskilde Tennis Klub

Her er en printvenlig udgave af indkaldelsen.

Beretning for 2018

Her kan du åbne en printvenlig udgave af beretningen, som også ses herunder.

Indendørs

Strammet op på kontrakttimer, så der skal være fire navne pr. bane. Det gav flere omrokeringer, så ventelisten til timer i hallen nu er tom, og mange fik opfyldt ønske om at flytte tid

To aflysninger af baner for de faste kontraktindehavere kl. 18-21 om aftenen i vintersæsonen mellem 1. september og 1. april (minus ferier) for at sikre flere fritegningstimer

Klubmesterskaber og holdturnering

Nyt koncept for klubmesterskaber indendørs – for at få flere med og skabe mere liv. Udendørs mesterskaberne er godt besøgt – i 2018 blev finaledagen flyttet efter tilmeldingsfristen, og det vil vi prøve at undgå i fremtiden. Magnus Thelin blev klubmester hos herrerne, mens Christina Monrad Pedersen blev klubmester hos damerne. Tillykke til Christina og Magnus!

Mens vi har damehold på højeste niveau, kniber det mere på herresiden. Vi arbejder på at skabe flere talenter.

Junior- og talentarbejde

Vi deltager i Roskilde Kommunes projekt for lokalt prioriterede idrætsgrene. Vore trænere udfører et intensivt arbejde med talenterne. Talenterne skal spille flere kampe, og derfor støtter vi deltagelsen i turneringer.

Blandt aktiviteterne på juniorsiden kan i øvrigt nævnes: flere turneringer, skumtennis i weekenden, spille mere kamp, drop in samt pizza-aften for teenagere som et tilbud til de lidt ældre juniorer.

Juniorudvalget vil gerne arrangere fællesture. Vi har fået et juniorrum i RTK-hallen. ITF-overskuddet fra 2018 anvendes til juniorarbejdet.

Der er startet skumtennis-træning på Klostermarkskolen og Hedegårdenes Skole lørdag og søndag. Det frigiver tid i RTK-hallen.

Samarbejdsaftale med Tennis Øst skal sikre, at flere børn og voksne både i Roskilde og i andre klubber kommer mere ud og spiller kamp. Vi stiller baner til rådighed og hjælper med at afholde turneringer. Overskud går både til klubben generelt og til juniorarbejde.

Åbent hus for børn 6. april – tidligere end normalt for at få børnene på træningshold fra starten.

Store åbningsdag og majkampagne

Majkampagne – succesfuld modtagelse af nye voksne, mange frivillige hjælper med dette – god stemning. De nye i klubben skaber ny dynamik.

Store Åbningsdag bliver lørdag den 27. april. Det skal være en festdag, og planlægning starter snart.

Medlemstal

Stigende medlemstal. RTK har nu 965 medlemmer.

Træning

Mange går til træning, et af Danmarks bedste trænerteams (Sisse, Kim, David + flere internt uddannede unge og voksne hjælpere) – nye træningsformer, morgentræning, tematræning, individuel træning med to ad gangen, voksen- og juniorcamps, ture til Båstad og Spanien.

Vintertræning for voksne gav udfordringer, da det på grund af banekapacitet var nødvendigt at placere mange om søndagen, og kun hver anden søndag. Det var ikke populært, men vi har en udfordring med plads, hvis lige så mange melder sig næste vinter. Vi skal være bedre til fra starten at fortælle hvilke tider, man kan blive placeret på. Mange havde forventning om hverdagstider.

RTK-hallen

Nyt LED-lys i hallen – sikrer bedrer lys og en investering til økonomisk gavn for både klubben og kommunen. Klar til næste indendørs sæson.

Haludvalg har påbegyndt arbejdet. Mål om indvielse i 2021.

RTK 100 år

RTK´s 100 års jubilæum i 2021 – nedsætter udvalg til at arrangere aktiviteter, efterlysning af interesserede. Netop-jubilæumsnummer – efterlysning af historiske billeder og tekst.

RTK og festivalen

Samarbejdet med Muskelsvindfonden er ophørt.

Vi har afholdt møde med Roskilde Festival for at sikre vores adgang til banerne i Darup op til festivalen. Der var udfordringer sidste år med diskussioner mellem festivalvagter og tennisspillere. Der er fortsat lukket i Darup i selve festivaldagene, men vi har fået lovning på at kunne komme ind helt frem til fredag den 28. juni.

Anlæg

Anlægsudvalget har sat mange initiativer i gang – forbedret vandingsanlæg på Dr. Sofies Vej, nye vinduer og maling af klubhusene, tætnet taget på RTK-hallen (men har stadig udfordringer med indsivende vand ved indgangspartiet), nye nøddøre, nyt gulv i gangarealet. Overvejer hjertestarter på Dr. Sofies Vej – sidste vinter reddede hjertestarteren liv i RTK-hallen.

Et forslag om en minitennisbane på den lille græsplæne på Dr. Sofies Vej blev sendt i høring blandt medlemmerne. Der kom mange indlæg i høringen. Resultatet blev, at bestyrelsen besluttede at sætte dette projekt i bero. Det er dog stadig en god idé med aktiviteter for børn på anlægget.

Motionister

Steen Lindegaards double-arrangementer er meget populære og er sammen med Tirsdags-, Torsdags-, Søndagstennis og begynderudvalgets arrangementer krumtapperne i aktiviteter for motionisterne. Steen sætter ofte nye skibe i søen. Sidste år prøvede han i flere omgange at lave singletennis-arrangementer, men de slog ikke helt an. I år bliver ranglisten genoplivet.

Bestyrelsen

Næstformand Hans Chr. Stigaard stoppede før sommerferien. Anja tog over som næstformand og træningsansvarlig.

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul for at sikre styr på planlægningen af de mange aktiviteter.

Vi arbejder på en aftale med tennisklubben i Jyllinge om adgang til deres padelbaner.

RTKs tidligere formand, Jan Winther, fik fortjent årets lederpris ved RIU’s idrætsfest i januar. Tillykke til Jan!

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til forenklede vedtægter. Fremlægges på generalforsamlingen.

Vi vil holde en fest for klubbens frivillige til sommer.

Bestyrelsen udsendte et spørgeskema til medlemmerne om deres syn på RTK. Undersøgelsen viste generelt stor tilfredshed blandt medlemmerne. På den baggrund og på grund af meget få tilmeldinger blev en opfølgende strategidag aflyst. Bestyrelsen er selv gået videre med nogle af de områder, der kunne udpeges som udviklingspotentiale. Det gælder fx klubbens frivillige, talentudvikling, banekapacitet, RTK’s træningskoncept, fleksible tilbud til medlemmerne og samarbejde med lokalsamfundet.

Emil Bødker, medlem i Roskilde og tidligere klubchef, er blevet direktør i Dansk Tennis Forbund. Tillykke til Emil! Vi er glade for, at RTK også ad den vej er med til at præge udviklingen i dansk tennis.

Tak

Tak til alle frivillige i udvalg, hjælpere ved enkelt-arrangementer, koordinatorer af hold, alle vores holdkaptajner og alle andre, der bidrager til Roskilde Tennis Klub!

Peter Madsen

Formand for Roskilde Tennis Klub

 

Mindeord om Ole Wahrén, RTK’s tidligere formand

Dette mindeord bringes i forbindelse med generalforsamlingen 2019 i RTK.

Tidligere formand for RTK, markedschef i Nordea, Ole Wahren, døde, efter længere tids sygdom, d. 9. marts 2018, blot tre dage før sin 80 års fødselsdag.

Ole var født i Roskilde d. 12.3. 1938 og startede som 17-årig sin uddannelse i “Bondestandens Sparekasse” i Vester Voldgade i København – og tog hele turen med, da Sparekassen udviklede sig hen over SKS, SDS til endestationen, “Nordea”, hvor han blev markedschef i Roskildes Nordeafilial, et job, der var skræddersyet til ham, især fordi kontakten til idrætten lå ham stærkt på sinde. Han blev pensioneret som 60-årig i 1998.

Mangen en idrætsforening i Roskilde fik over tid besøg af Ole, når uddeling af diverse donationer og idrætspriser i Nordea-regi skulle effektueres. Han kendte “Gud og hvermand” inden for idrætslederverdenen i Roskilde og helt naturligt var han derfor også i en længere årrække medlem af bestyrelsen i Roskilde Idræts Union.

Men tennis stod i særlig grad hans hjerte nær.

Ole var meget aktiv mht. at RTK burde have sin egen tennishal, motiveret af, at RTK så derved kunne defineres som en ”helårsklub”.

Det førte til, at bestyrelsen i begyndelsen af 1980’erne nedsatte et haludvalg, bestående af Ole Wahren og bl. a. undertegnede som de gennemgående aktører; senest deltog daværende formand, Bo Markvardsen, også i udvalget.

Udvalgets arbejde endte med at udforme en såkaldt ”hvidbog”, der beskrev etablering af en tennishal i alle detaljer. I denne forbindelse skal især Ole huskes som den, der var limen og udgjorde sammenhængskraften.

Han var fremme i skoene med alle mulige initiativer for at motivere og skaffe penge til projektet. Han var “regnedrengen” og udførte på utrættelig vis en enestående indsats.

Hans indsat her kan ikke vurderes højt nok!

Det er i høj grad Oles fortjeneste, at Roskilde Tennis Klub i dag har en dejlig hal, som efter et turbulent forløb pludselig politisk kunne lade sig gøre. RTK-Hallen blev indviet i 1985. I midten af 1980’erne blev Ole Wahren kasserer og siden hen formand for RTK (1988 -1991).

Ole besad den klare holdning, at frivillig idrætsledelse ikke skulle udløse betaling.

Denne holdning holdt han fast i, selv om tiden jo har vist en anden udvikling. Ole var her i allerbedste forstand amatør. Men selv om man er amatør, kan man godt arbejde professionelt med tingene.

Det gjorde Ole på bedste vis i al sin færd som leder i Roskilde Tennis Klub.

Æret være Ole Wahrens minde! Roskilde d. 1. 2. 2019.

Palle Aagaard

Her er link til siden med generalforsamling 2019.

 

På generalforsamlingen bliver hovedtallene i regnskabet for 2018 gennemgået. Det detaljerede regnskab bliver ikke gennemgået, men det kan ses her på siden, printes og tages med, og der kan stilles spørgsmål til det. Der bliver også lagt enkelte printede eksemplarer på bordene, men vil du være sikker på at kunne kigge i dit eget eksemplar, så print det her fra siden.

Her er regnskabet for 2018.

Her er hovedtallene i regnskabet og den økonomiske beretning.

Her er forslag til kontingent og haltimepriser.

Her er regnskabet for Juniorfonden.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest seks dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 27. februar kl. 19 (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.

GF 2019: Ok til samarbejde med Svogerslev

En debat i RTK’s bestyrelse om fjernelse af vintermedlemskaber får nu den konsekvens, at RTK og Svogerslev går i dialog om et samarbejde. Det blev der sagt god for på RTK’s generalforsamling tirsdag aften den 5. marts 2019.

Der er endnu ingen konkret vedtagne ideer, men grundtanken er to ting:

 1. De to klubber skal i fællesskab arbejde med en udvidelse af RTK-hallen
 2. Der skal samarbejdes for at få flere tennisspillere i Svogerslev, fx ved at overføre RTK-aktiviteter ud til Tværengen, hvor Svogerslev har sine baner, og/eller på Lynghøjskolen for at få børn i gang med skumtennis

Selve forslaget om at fjerne vintermedlemskaber, som oprindelig blev stillet som forslag af bestyrelsen, blev dermed trukket igen, som det også blev annonceret dagen før generalforsamlingen. Bestyrelsen havde stillet forslaget for at tilgodese de helårs-medlemmer, der synes, det er svært at finde ledige baner om vinteren, men trak efter aftale med Svogerslev forslaget igen.

”Vi går nu i dialog med Svogerslev om sammen at gøre Roskilde til en endnu bedre tennisby og sætter samlet flere kræfter ind på at få den haludvidelse, vi har brug for,” sagde formand Peter Madsen i sin beretning.

Helårs-bekymring

Det var forsamlingen med på – dog var der medlemmer, der udtrykte bekymring over, at bestyrelsen ikke holdt fast i det oprindelige forslag. Fx sagde Grethe Kjølby:

”Jeg er skuffet over, at forslaget om fjernelse af vintermedlemmer bliver fjernet igen. For mig giver det ikke nogen mening, at medlemmer i andre klubber kan spille i RTK om vinteren til et samlet lavere kontingent, end vi som helårsmedlemmer i Roskilde betaler. Det er heller i orden, at nogle af vores egne medlemmer har været nødt til at søge til Hedehusene for at få haltid og at vintermedlemmer har fået tilbudt træning på gode hverdagstider, mens helårsmedlemmer er blevet tilbudt søndagstræning hver anden uge. Endelig må man jo bare konstatere, at alle de frivillige, der sørger for at køre RTK og stå for klubbens aktiviteter, er helårsmedlemmer. Der er ingen frivillige blandt vintermedlemmerne.”

Torben Lund støttede dette – og foreslog senere på generalforsamlingen, at vintermedlemmerne så kommer til at betale endnu mere i vinterkontingent end i dag for at udligne den fordel, han synes, vintermedlemmerne har, og som samtidig kan sikre, at vintermedlemmerne på lige fod med helårsmedlemmerne betaler mere til klubbens samlede drift.

Det forslag blev ikke gennemført, men bestyrelsen tager det med i overvejelserne, når der i dialogen med Svogerslev skal laves en samlet aftale.

”Grethes bemærkninger er jo netop nogle af de overvejelser, vi har siddet med i bestyrelsen, og jeg er fx fuldstændig enig i, at det ikke er godt, at nogle af vores medlemmer er nødt til at søge til Hedehusene for at få baner til at spille på, men jeg synes, vi skal give muligheden for samarbejde med Svogerslev en chance,” svarede formand Peter Madsen.

Og sådan blev det. Flere – blandt andet tidligere formand Palle Aagaard – roste muligheden for samarbejde med Svogerslev og løftede perspektivet om på sigt en fælles klub.
Formand i Svogerslev, Henrik Bjørnskov, er en af de i alt 30 Svogerslev-medlemmer, der er aktive om vinteren i Roskilde, og han glædede sig til samarbejdet. Han sagde, at Svogerslev i dag har ca. 90 medlemmer, men at aktivitetsniveauet er lavt.

Bredt favnende klub med overskud

I forhold til en udvidelse af RTK-hallen spurgte Poul Nielsen om bestyrelsens forventninger til fremtidens antal medlemmer i Roskilde – set i forhold til den dyre investering, en haludvidelse vil være.

Her lød svaret fra formanden:

”Vi tror på, at vi har fundet en god ”forretningsmodel”, som gør at vi fortsat kan udvikle os og gå stille og roligt frem i medlemstal, selv om andre, specielt mindre klubber, går tilbage. Det skyldes ikke mindst vores meget brede og kvalitetsmæssige stærke træningstilbud, hvor vi tilbyder træning til alle – også voksne motionister, som tydeligvis er meget interesserede. Vi er en bredt favnende klub. Det er vores store styrke, så jeg er optimist i forhold til fremtiden.”

Optimismen fortsatte, da det kom til regnskab og budget. Kasserer Hans-Henrik Bülow fremlagde et regnskab, der viste overskud på 281.000 kr. + næsten 70.000 kr., der er blevet sat ind på Juniorfondens konto, og 30.000 kr., der er hensat til jubilæumsaktiviteter i 2021, hvor RTK fylder 100 år.

Den største udgiftspost i regnskabet er trænerudgifter. Selv om medlemmerne betaler for træning, er der samlet set flere udgifter til trænerlønninger end indtægter, ikke mindst fordi trænernes mange forskellige planlægningsopgaver ikke er indtægtsgivne. Men også kassereren roste RTK’s træningskoncept.

”Vi tror på, at kvalificeret træning til alle er den rigtige vej frem – og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rose begynderudvalget for deres store indsats med majkampagne, der sikrer, at vi hvert år får nye voksne medlemmer ind i klubben. Gør vi ikke noget, så forsvinder der hvert år ca. 10 procent af medlemmerne af forskellige årsager, så begynderudvalgets indsats er uvurderlig for klubben,” sagde Hans-Henrik Bülow.

Også i 2019 budgetterer bestyrelsen med et overskud – denne gang på 290.000 kr. – og tanken er, at dette overskud på et tidspunkt skal være med til at betale en haludvidelse.
Kontingenter og banepriser for 2019 blev vedtaget – med omkring to procents stigning, og bestyrelsen fik også ok til en ændring af vedtægterne. De blev sprogligt forbedret, gjort mere enkle og blev tilrettet, så de nu passer til virkeligheden og ikke skal ændres ved nye procedurer omkring medlemshåndtering.

Peter Sigdal ny i bestyrelsen

Der kom et nyt medlem ind i bestyrelsen, nemlig Peter Sigdal (billedet), og derudover blev Jonas Vestermann, Anja Kostecki og Steen Lindegaard valgt – alle for ét år. Kasserer Hans-Henrik Bülow blev genvalgt for tre år.

Her kan du se alle medlemmer i bestyrelsen.

Carsten Strunk og Malene Bjørn Lundberg blev genvalgt som revisorer og Niels Abitz genvalgt som revisorsuppleant.

Sammen dag som generalforsamlingen var der blevet installeret nyt LED-lys på en lille del af bane 4 i hallen som en prøve på det lys, der skal være over hele hallen til næste indendørssæson. I sin beretning kom Peter Madsen netop ind på den investering samt de mange øvrige investeringer, som anlægsudvalget har haft gang i det foregående år. Anlægsaktiviteterne bliver ikke lige så store i 2019, men en af forbedringerne fra 2018 kommer vi først til at mærke, når vi går udendørs. I oktober blev der nemlig installeret et nyt vandingsanlæg på Dr. Sofies Vej. Hvis der er råd i løbet af året, så bliver der muligvis sat gang i en renovering af køkkenet i ”Sporvognen” i hallen.

Generalforsamlingen sluttede af med hygge, spisning – og en halv times gruppedebat om hvad der er vigtigt for at fastholde og tiltrække flere frivillige til klubben.

I alt deltog ca. 45 i generalforsamlingen.

Læs mere:

Her er billeder fra generalforsamlingen: