Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub:

Mandag den 2. marts 2020 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Raadmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter:

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2019

Se også formandens skriftlige beretning på www.roskildetennisklub.dk.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer.

 • Valg af anlægsansvarlig for tre år
  • Søren Peter Elkjær er villig til at modtage genvalg
 • Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for et år
  • Jonas Vestermann er villig til at modtage genvalg
  • Anja Kostecki er villig til at modtage genvalg
  • Peter Sigdal er villig til at modtage genvalg
  • Steen Lindegaard er ikke villig til at modtage genvalg
  • Henrik Gøtke er villig til at modtage valg
  • Pia Winther Eriksen er villig til at modtage valg

Formand Peter Madsen og kasserer Hans-Henrik Bülow er først på valg i henholdsvis 2021 og 2022.

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år

 • Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor
 • Malene Bjørn Lundberg er ikke villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er villig til nyvalg som revisor

8) Orientering om jubilæumsudvalgets arbejde

RTK fylder 100 år i 2021. Der er nedsat et udvalg, der arbejder med en jubilæumsfest lørdag den 24. april 2021 og en reception på selve jubilæumsdagen, søndag den 21. februar 2021. Desuden koordinerer udvalget aktiviteter arrangeret af klubbens udvalg i hele jubilæumsåret fra februar 2021 til februar 2022.

Jubilæumsudvalget fortæller om arbejdet med jubilæumsåret, og der bliver 20-30 minutters gruppearbejde med forskellige emner omkring aktiviteter og klubbens historie.

Har du gamle billeder eller dokumenter, tennistøj fra bedsteforældrenes tid, gamle træketsjere, pokaler, sange m.v., så tag dem med til mødet.

9) Eventuelt

Der bliver serveret smørrebrød i forbindelse med debat og gruppearbejde eller under eventuelt. Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Eventuelle fuldmagter skal som minimum indeholde benævnelse af, hvad fuldmagten gives til, navn, adresse, medlemsnummer og underskrift fra den, der giver fuldmagten og navn og medlemsnummer på den, fuldmagten gives til. Det er dirigenten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed.

Roskilde den 10. februar 2020

Peter Madsen

Formand for Roskilde Tennis Klub

 

Der blev ikke lavet en skriftlig beretning – se under de øvrige faner, hvor der er et udførligt referat.

 

 

På generalforsamlingen bliver hovedtallene i regnskabet for 2019 gennemgået. Det detaljerede regnskab bliver ikke gennemgået, men det kan ses her på siden, printes og tages med, og der kan stilles spørgsmål til det. Der bliver også lagt enkelte printede eksemplarer på bordene, men vil du være sikker på at kunne kigge i dit eget eksemplar, så print det her fra siden.

Her finder du bilagene:

 

 

 

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Sparer op til haludvidelse + satser på mere træning og flere børn

Igen i 2019 blev det til et pænt overskud i Roskilde Tennis Klub, men pengene skal gerne snart på arbejde i form af betaling til en haludvidelse.

Det var et af hovedpunkterne på Roskilde Tennis Klubs generalforsamling 2. marts 2020, hvor bestyrelsen også fremlagde et budget, der er en satsning på øgede aktiviteter, mere træning og forhåbentlig også øgede indtægter ved indmeldelse af endnu flere nye medlemmer.

Overskuddet for 2019 lyder på 388.000 kr. – 100.000 kr. mere end forventet, og så er der endda sat ekstra penge til side til 100-års jubilæet næste år og også ekstra penge til junioraktiviteter.

Dermed har klubben opsparet ca. to millioner kroner – et væsentligt bidrag til en haludvidelse.

Budgettet for 2020 indeholder imidlertid ikke et lige så stort overskud. Det skyldes bl.a. en markant satsning på endnu bedre kvalitet i RTK’s træningstilbud via ansættelsen af udviklingsansvarlig Jamie Coshan, så RTK i dag har to fuldtidstrænere, to deltids + en række hjælpetrænere.

”Vi har i 2019 haft et fald på ca. 20 medlemmer (fra 967 til 946), primært børn, og vi har generelt en opgave med at tiltrække nye børn og efterfølgende at fastholde dem. Det er ikke mindst derfor, vi har ansat Jamie og vi nu har et af Danmarks stærkeste trænerteams,” fortalte formand Peter Madsen i sin beretning.

 

Flere aktiviteter – stigning i træningspriser

Den øgede træningskvalitet betyder også, at træningspriserne – primært for børnene – bliver sat op. Voksne betaler dog stadig mest for at gå til træning.

”Vi ligger fortsat langt fra klubber som HIK, KB og B93, men øget kvalitet koster og vi håber naturligvis, at vores satsning kommer igen i form af øgede indtægter. I det hele taget er vi i gang med at øge aktiviteterne – også på voksenområdet, hvor der er kommet et nyt aktivitetsudvalg. Målet er at involvere flere, så alle grupperinger får tilbud om aktiviteter,” sagde Peter Madsen.

I sin beretning på generalforsamlingen kom Peter Madsen ind på flere af de større opgaver, som bestyrelsen har løst i løbet af det sidste år. Det gælder ikke mindst installation af det nye LED-lys i RTK-hallen, udfordringer med støv ind til naboerne på Dr. Sofies Vej, indkøb af en ny infoskærm, der er sat op i hallen, opgradering af rengøring ved ansættelse af Marianne Christensen, som har løftet niveauet gevaldigt, forbedring af vandingsanlægget på Dr. Sofies Vej, sikring af medlemmernes adgang til banerne i Darup før Roskilde Festival og opsætning af en hjertestarter på Dr. Sofies Vej.

Der blev desuden uddelt klapsalver til begynderudvalget, som år efter år sørger for nye engagerede voksne medlemmer og som igen i år har sat gang i en majkampagne.

 

Forventede indtægter ikke indregnet i budgettet

Der var generel opbakning til bestyrelsens initiativer, men der blev også stillet spørgsmål, ikke mindst til budgettet.

Flere manglede, at man i budgettet kunne se, hvad bestyrelsen forventer af indtægter, nu da udgifterne til betalte trænere stiger og fx Steen Dragsted kunne godt tænke sig at vide, om bestyrelsen igen i 2021 sigter mod at have 300.000 kr. i overskud.

”Jeg har personligt svært ved at se, hvordan det er muligt at skaffe øgede indtægter på træningsaktiviteter i hallen, når vi i forvejen har fyldt banerne så godt ud, så er det i virkeligheden fugle på taget med de forventede indtægter,” sagde Steen Dragsted.

Kasserer Hans Henrik Bülow sagde, at han håbede og troede på, at overskuddet ville blive ca. 100.000 kr. større end de 13.000 kr., der var budgetlagt, men at budgettet med vilje var konservativt lagt og at der alene var indlagt budget for nuværende indtægter og ikke de forventede, da der ikke er lavet en analyse af, hvor mange øgede indtægter der kommer.

Søren Dyck Madsen og Charlotte Aaby Smith sagde, at budgettet burde indeholde forventede øgede indtægter, også fordi det ikke er noget godt signal at sende, at vi kun forventer overskud på 13.000 kr.

På generalforsamlingen fortalte Hans Henrik Bülow, at der efter offentliggørelse af budgettet var blevet opdaget en fejl med et tilgodehavende på ca. 45.000 kr., som vil øge overskuddet for 2020.

Han sagde også, at bestyrelsen måned for måned vil følge udviklingen i indtægter, så der kan justeres på udgifterne, hvis der ikke kommer indtægter ind, der modsvarer de godt 200.000 kroner, som der i 2020 er sat af ekstra til trænerlønninger.

Formand Peter Madsen ønskede ikke på bestyrelsens vegne at give garanti for, at der i 2021 igen bliver budgetteret med et overskud på ca. 300.000 kr.

”Men vi sætter nu retningen, så vi får økonomien tilbage på rette spor – og så vil jeg sige, at vores økonomi og aftaler er indrettet på en sådan måde, at vi er i stand til at justere i løbet af året, hvis det bliver nødvendigt.”

 

Pia og Henrik G nye i bestyrelsen – tak til Steen

På generalforsamlingen stoppede Steen Lindegaard som aktivitetsansvarlig – og i stedet blev Henrik Gøtke og Pia Winther Eriksen valgt ind. Bestyrelsen konstituerer sig senere, men begge de nye har netop markeret deres interesse for voksenaktiviteter. De sidder begge i begynderudvalget og også i det nye aktivitetsudvalg, der har speedet op for aktiviteterne og også er i gang med at kigge på sommersæsonen.

Der var genvalg til Søren Peter Elkjær (anlægsformand), Jonas Vestermann (juniorområdet), Anja Kostecki (talentansvarlig) og Peter Sigdal (hold- og træningsansvarlig).

Carsten Strunk blev genvalgt som revisor, mens Malene Bjørn-Jørgensen nu stopper på den post og bliver erstattet af Niels Abitz. Revisorsuppleant blev Heinrich Søndengaard Nielsen.

Bestyrelsens forslag til nye kontingenter blev vedtaget. Generelt er der tale om ca. to procent stigninger, dog stiger kontingentet for 3-10-årige fra 400 til 500 kr., dels fordi denne pris ikke har været justeret i flere år, dels fordi det ikke mindst er denne gruppe medlemmer, der får gavn af ansættelsen af en ny fuldtidstræner.

 

Gæstepris stiger – aktivitetspris tilbage i bestyrelsen

Prisen for booking af baner med en gæst har ikke været justeret i mange år – men bliver forhøjet denne gang, fra 50 kr. til 70 kr.

Til gengæld tager bestyrelsen en beslutning om at hæve prisen for baneleje ved interne, åbne arrangementer tilbage til fornyet behandling. Prisen er i dag 60 kr. og tanken var at hæve denne pris til 70 kr., men flere bad om, at bestyrelsen overvejer denne pris igen. Normalprisen for at booke en bane i det tidsrum, hvor der foregår arrangementer for voksne, er 86 kr., men RTK vil som klub gerne støtte aktiviteter, der er åbne for alle og derfor bliver der givet rabat på banelejen til den slags ting. Det gælder fx motionistturneringer samt Tirsdags-, Torsdags- og Søndagstennis.

I det seneste år har bestyrelsen også udvidet perioder med særlige billige banepriser – for at sprede medlemmerne ud på endnu flere banetimer. Fx er hverdage kl. 12-15 + lørdag og søndag efter kl. 19 billigtid og koster fra næste indendørs sæson 56 kr. – en stigning på seks kr. i forhold til i dag.

 

Jubilæums-input

Generalforsamlingen sluttede med et indslag fra jubilæumsudvalget, der står i spidsen for fejringen af RTK 100 år i 2021. Formand for udvalget, Hans Erik Pedersen delte deltagerne op i seks grupper, der hver kom med forslag inden for forskellige emner, fx ideer til afholdelse af jubilæumsreception, jubilæumsfest, Store Åbningsdag, RTK’s historie og klubbens bidrag til øvrige foreningsaktiviteter i forbindelse med Tour de France-starten i Danmark.

Mange ideer blev kastet ned på papir, og jubilæumsudvalget samler nu op på alle ideerne.

Læs også: Skal finde hurtig løsning på samarbejde med Svogerslev.

 

Herunder kan du se en række fotos fra generalforsamlingen:

Skal finde hurtig løsning på samarbejde med Svogerslev

Bestyrelsen fik en presbold og samtidig blev der sendt et klart signal til Svogerslev Tennisklub, da de tilstedeværende medlemmer på Roskilde Tennis Klubs generalforsamling mandag aften den 2. marts 2020 markerede, at der skal til at ske noget både med samarbejdet med naboklubben og med RTK’s halprojekt.

Forklaringen kommer herunder, men slutresultatet blev, at bestyrelsen pålagde sig selv hurtigt at få et samarbejde med Svogerslev op at stå, og sker det ikke i løbet af de næste måneder, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at fjerne vintermedlemskabet, så man kun kan spille i hallen om vinteren, hvis man er helårsmedlem.

Det var ellers ikke det, som bestyrelsen på forhånd havde planlagt. Formand Peter Madsen erkendte i sin beretning, at der på grund af mange andre aktiviteter i der forgangne år ikke var sket så meget hverken med halprojekt eller med Svogerslevsamarbejde, men at det arbejde nu vil blive intensiveret.

 

Ønske om fjernelse af vintermedlemskab

Det viste sig imidlertid ikke at være konkret nok til at blive accepteret af de ca. 50 fremmødte. Flere – med bestyrelsens egen kasserer, Hans Henrik Būlow, i spidsen – syntes, at man allerede samme aften skulle stemme for at fjerne vintermedlemskabet, og det var faktisk tæt på et konkret forslag, inden formand, kasserer og dirigent fik kigget på vedtægter og fandt på en løsning, der imødekom stemningen i lokalet.

Vintermedlemskabet blev sidste år en del af vedtægterne ligesom de andre medlemskategorier. Derfor kan man ikke bare fjerne vintermedlemskabet uden forudgående varsel. På forslag fra formanden blev resultatet, at der skal ligge en aftale med Svogerslev, inden der skal sendes kontingenter ud for indendørssæsonen. Ellers indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vintermedlemskabet kan sløjfes.

Diskussionen om vintermedlemskabet er opstået fordi RTK’s hal med kun fire indendørs baner er så godt belagt, at det ind imellem kan være svært at finde ledige banetimer. Vintermedlemskabet betyder, at RTK har medlemmer fra andre klubber, der kun spiller i RTK om vinteren og dermed optager plads på banerne, mens RTK’s egne helårsmedlemmer kan have svært ved at komme til.

 

Svogerslev inviteret men er ikke mødt op

I forbindelse med forslaget sidste år blev det opgjort, at RTK på det tidspunkt havde ca. 60 voksne medlemmer, der alene er aktive om vinteren. Mange af vintermedlemmerne spiller sommertennis i andre klubber og den største gruppe på 25-30 medlemmer kommer fra Svogerslev (der også har flere grupper, der har faste kontrakttimer på attraktive tidspunkter).

Svogerslevs bestyrelse reagerede derfor i 2019 på forslaget om at fjerne vintermedlemskabet, da de frygter, at det på sigt vil betyde lukning af Svogerslev Tennisklub og også fik overbevist RTK’s bestyrelse og generalforsamling om, at det er bedre at samarbejde og i fællesskab at arbejde for en haludvidelse.

Imidlertid er dette samarbejde og en mulig fusion på grund af andre opgaver ikke kommet så langt endnu. Det samme gælder arbejdet med haludvidelsen.

Flere spurgte ind til tidshorisont og hvad der har været af forhindringer, siden de to projekter ikke er kommet så meget videre, og spørgsmålene fik kasserer Hans Henrik Bülow til at reagere:

”På det her punkt har vi ikke været enige i bestyrelsen. Der er sket for lidt, men jeg må også sige, at vi ikke er blevet mødt med velvilje fra Svogerslevs side. De er blevet tilbudt en observatørpost i bestyrelsen og en plads i haludvalget, men de er ikke dukket op til et eneste møde i løbet af året, ligesom der heller ikke er en eneste repræsentant fra Svogerslev til stede i aften, og har vi så overhovedet brug for en haludvidelse, hvis Svogerslev ikke vil være med? Jeg foreslår, at vi nu beslutter at fjerne muligheden for vintermedlemskab for alle, der bor i 4000 Roskilde,” sagde Hans Henrik Bülow og flere tilstedeværende, bl.a. tidligere kasserer Søren Dyck Madsen, støttede ham.

”Jeg tror ikke på, at Svogerslev er interesserede i en fælles klub og dermed et fælles kontingent. Det vil jo gå ud over deres sommerkontingent, der i dag er noget billigere end vores,” sagde Steen Dragsted.

 

Haludvidelse kan løse udfordring med vintermedlemskab

Grethe Kjølby sagde: ”Jeg er ked af, hvis det kommer til at lyde som om, at vi vil af med Svogerslev. Det er ikke der, jeg vil hen, men vi skal først og fremmest sikre gode forhold for vores helårsmedlemmer. Vi kan skaffe luft og gøre det nemmere at booke baner ved at afskaffe vintermedlemskabet, men havde vi to baner ekstra, så var det jo ikke noget problem, at sommermedlemmer fra andre klubber er medlemmer hos os om vinteren.”

Dirigent Heinrich Søndengaard Nielsen foreslog i første omgang, at bestyrelsen fik endnu et år til at trykprøve, om der er hold i samarbejdet med Svogerslev, men det var tydeligvis ikke tilfredsstillende nok, da flere syntes, at der straks burde afstemning om fjernelse af vintermedlemskabet.

Efter en pause endte det så med forslaget om, at bestyrelsen skal finde en løsning med Svogerslev, inden der bliver udsendt kontingenter for næste indendørssæson.

Læs også: Sparer op til haludvidelse + satser på mere træning og flere børn.