Vedtægter for Roskilde Tennis Klub, stiftet den 28. februar 1921

1. NAVN
Klubbens navn er Roskilde Tennis Klub.
Klubben er stiftet den 28. februar 1921 og har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. FORMÅL
Klubbens formål er i videst muligt omfang at give Roskildes borgere mulighed for at dyrke tennissport samt at kunne tilfredsstille sports- og fritidsinteresser på det enkelte medlems individuelle ambitionsniveau.

3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Klubben er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF) og Sjællands Tennis Union (SLTU), og er undergivet disse foreningers love/vedtægter.

4. IND- OG UDMELEDELSE
Ved indmeldelse betales medlemskontingent samt indskud. Størrelsen af kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Medlemskontingentet, der betales forud forfalder til betaling d. 1. 3. og 1. 9.
Passive medlemmer kan optages umiddelbart og kan uden indskud overgå til aktive, såfremt det indbetalte årskontingent for passivt medlemsskab er mindst lig med indskuddet. I modsat fald betales differencebeløbet i indskud.

Såfremt RTK tilbyder andre aktiviteter end tennis i selvstændig organiseret foreningsenhed, skal medlemmerne i disse enheder mindst være passive medlemmer af RTK – og foreningsenhedens vedtægter skal godkendes af RTK’s bestyrelse forinden foreningsenheden er lovlig.

Bestyrelsen kan til enhver tid trække sin godkendelse tilbage.

Medlemmer, der er i restance, kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt restancen ikke er indbetalt 14 dage efter skriftlig påmindelse.

Et medlem, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til klubbens baner.
Udmeldelse skal ske skriftligt overfor klubbens kasserer med mindst én måneds varsel til en kontingentforfaldsdag, jfr. stk. 1. I modsat fald betragtes medlemskabet som fortsat.

Såvel ind- som udmeldelse skal ske skriftligt.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra den umyndiges forældre/værge.

5. LEDELSEN
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen (i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende) eller mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved avertering gennem Roskilde Tennis Klubs hjemmeside eller via “NETOP” omdelt til samtlige husstande, hvor der er medlemmer af RTK.

Adgang til stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år.
For medlemmer under denne alder kan forældre eller værge møde og udøve stemmeretten.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

Såfremt 1 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

6.ORDINÆR GENERALFORSAMLING
På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde skriftligt senest 6 dage inden generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

7. BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 9 medlemmer og vælges på den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, hvor mange bestyrelsesposter, der er brug for i den kommende periode.

Formand, kasserer og anlægsansvarlig vælges specifikt af generalforsamlingen. De vælges for 3 år ad gangen således, at disse tre bestyrelsesmedlemmerne er på valg på skift.

De resterende 2 – 6 bestyrelses medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig blandt andet med valg af næstformand på sit første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og aktiviteter. Disse udvalg kan bredt dækker aktiviteter for alle klubbens forskellige medlemsgrupper. Udvalgene er i alle forhold underlagt bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem – bortset fra formand og kasserer – fratræder mellem 2 generalforsamlinger kan bestyrelsen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, så ofte det påskønnes, dog mindst én gang i kvartalet. Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Der laves et resume der offentliggøres.

8.TEGNINGSRET
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves der dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen kan dog delegere en tilladelse til at økonomiske dispositioner, som vedrører den løbende drift, kan foretages af enten formand eller kasserer eller af en ansat forretningsfører – herfra undtagen løn til forretningsfører, der skal attesteres af formanden.

I alle sager, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af bestyrelsen i forening, ligesom ansættelser kræver, at bestyrelsen i forening tiltræder sådanne aftaler.

9. REGNSKABSÅR
Regnskabsåret for klubben er kalenderåret.

10. OPHÆVELSE
Ophævelse af klubben kan kun ske, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.

Hvis klubben opløses skal eventuelle midler tilgå andre almennyttige formål.

Vedtægterne er vedtaget på RTK’s generalforsamling, den 9. marts 1987 og ændret på RTK’s generalforsamlinger den 6. marts 1988, 10. marts 1991, 15. marts 1992, 13. marts 1994, 9. marts 1998, 8. marts 1999, 13. marts 2000, 11. marts 2002, 13. marts 2003, 24. marts 2004, 10. marts 2008, 18. marts 2009, 13. marts 2013 , 12. marts 2014, den 29. oktober 2014 samt den 11. marts 2015

RTK’s generalforsamling den 11. marts 2015

Jan Winther
Formand

Hans Henrik Bülow
Dirigent