Her er en printvenlig udgave af Vedtægter for Roskilde Tennis Klub

Vedtægter for Roskilde Tennis Klub, stiftet den 28. februar 1921

1. NAVN

Klubbens navn er Roskilde Tennis Klub.

Klubben er stiftet den 28. februar 1921 og har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

Klubbens formål er i videst muligt omfang at give Roskildes borgere mulighed for at dyrke tennissport samt at kunne tilfredsstille sports- og fritidsinteresser på det enkelte medlems individuelle ambitionsniveau.

3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Klubben er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF) og den lokale DTF-union, som Roskilde hører under, og RTK er undergivet disse foreningers love/vedtægter.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte at indmelde RTK i andre organisationer med henblik på at fremme RTKs interesser.

4. IND- OG UDMELDELSE, KONTINGENT M.V.

Der er tre medlemskategorier i RTK:

 • Helårsmedlem
 • Sommermedlem
 • Passivt medlem

RTK er åben for medlemstilgang hele året.

Ved indmeldelse betales medlemskontingent samt indskud. Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om ind- og udmeldelse, overgang fra én medlemskategori til en anden, opkrævning af kontingent, betalingsfrister, alderskategorier for juniorer m.v.

Bestyrelsen kan efter to betalingspåmindelser udmelde et medlem, som er i restance.

Disse regler skal fremgå af RTKs hjemmeside.

5. LEDELSEN

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen (i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende) eller mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel ved annoncering via Roskilde Tennis Klubs hjemmeside eller via mail.

Adgang til stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år.

For medlemmer under denne alder kan forældre eller værge møde og udøve stemmeretten.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmers stemmer.

6.ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

7. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 9 medlemmer og vælges på den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, hvor mange bestyrelsesposter, der er brug for i den kommende periode.

Formand, kasserer og anlægsansvarlig vælges specifikt af generalforsamlingen. De vælges for 3 år ad gangen således, at disse tre bestyrelsesmedlemmerne er på valg på skift.

De resterende 2–6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig blandt andet med valg af næstformand på sit første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og aktiviteter. Disse udvalg kan bredt dækker aktiviteter for alle klubbens forskellige medlemsgrupper. Udvalgene er i alle forhold underlagt bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem – bortset fra formand og kasserer – fratræder mellem 2 generalforsamlinger kan bestyrelsen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Der laves et resume der offentliggøres.

8.TEGNINGSRET

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves der dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen kan dog delegere en tilladelse til, at økonomiske dispositioner, som vedrører den løbende drift, kan foretages af enten formand eller kasserer eller af en medarbejder udpeget af bestyrelsen. Dispositioner vedrørende den pågældende medarbejder selv skal attesteres af formanden.

I alle sager, der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af bestyrelsen i forening, ligesom ansættelser kræver, at bestyrelsen i forening tiltræder sådanne aftaler.

9. REGNSKABSÅR

Regnskabsåret for klubben er kalenderåret.

10. OPLØSNING AF KLUBBEN

Opløsning af klubben kan kun ske, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.

Hvis klubben opløses, skal eventuelle midler tilgå andre almennyttige formål.

Vedtægterne er vedtaget på RTK’s generalforsamling, den 9. marts 1987 og ændret på RTK’s generalforsamlinger den 6. marts 1988, 10. marts 1991, 15. marts 1992, 13. marts 1994, 9. marts 1998, 8. marts 1999, 13. marts 2000, 11. marts 2002, 13. marts 2003, 24. marts 2004, 10. marts 2008, 18. marts 2009, 13. marts 2013, 12. marts 2014, den 29. oktober 2014, den 11. marts 2015, den 5. marts 2019 og den 24. juni 2021.

RTK’s generalforsamling den 24. juni 2021.

 

Formand  Per Thye Rasmussen

Dirigent Jan Winther